Skip to Content

Knowledge Management

คู่มือการดูแลแผลมะเร็ง

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  คู่มือการดูแลแผลมะเร็ง

ผู้จัดทำ
นางสาววิภาวดี  เสียงเพราะ
นางสาวอันธิกา  วุฒิดิลกประพันธ์
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การดูแลลำไส้เล็กเปิดทางหน้าท้อง

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การดูแลลำไส้เล็กเปิดทางหน้าท้อง

ผู้จัดทำ
นางสาวหทัยชนก  ปานเพชร
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การดูแลลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การดูแลลำไส้ใหญ่เปิดทางหน้าท้อง

ผู้จัดทำ
นางสาวยุภาวดี  วงศ์หวุน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การดูแลลำไส้เปิดทางหน้าท้องสำหรับปัสสาวะ

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การดูแลลำไส้เปิดทางหน้าท้องสำหรับปัสสาวะ

ผู้จัดทำ
นางสาวทิพย์มาศ ป้อมเสน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันภาวะผิวหนังอักเสบเนื่องจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ในผู้ใหญ่

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การป้องกันภาวะผิวหนังอักเสบเนื่องจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ในผู้ใหญ่

ผู้จัดทำ
นางสาววาริดา  จงธรรม์
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันและดูแลผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสิ่งขับถ่ายในเด็ก

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การป้องกันและดูแลผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสิ่งขับถ่ายในเด็ก

ผู้จัดทำ
นางสาวสโรญา หวังเจริญ
นางเรือนแก้ว จางกิตติรัตน์
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การดูแลแผลกดทับเบื้องต้น

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง การดูแลแผลกดทับเบื้องต้น

ผู้จัดทำ
นางสาววาสนา กลิ่นชื่น
นางสาวนพเก้า ชนะภัย 
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันการเกิดแผลกดทับ

สาระความรู้กลุ่ม CoP แผลและออสโตมี
เรื่อง  การป้องกันการเกิดแผลกดทับ

ผู้จัดทำ
นางสาวเทพนารี กว้างเงิน
นางสาวจารุวรรณ์ เวชพันธ์
นางวรรณิภา อำนาจวิชญกุล
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

KM Society : Learn & Share กับ ฝ่ายนโยบายและแผน

“ฝ่ายนโยบายและแผนค่อนข้างให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดหรือส่งต่อองค์ความรู้เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ภายในฝ่ายฯ ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง...”

คลิกรับชมฉบับเต็ม
** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

การใช้ยาใน special population

สาระความรู้กลุ่ม CoP โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
เรื่อง "การใช้ยาใน special population"
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Syndicate content


Dr. Radut