Skip to Content

สื่อการเรียนรู้

KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ยังคงก้าวสู่การพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพราะเรามีบุคลากรที่พร้อมเดินไปข้างหน้า สำหรับวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ในฐานะที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2560 ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดโครงการต่าง ๆ ในระดับคณะฯ และระดับชาติ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) จนได้รับการยอมรับ เราจะไปดูกันว่ามีจุดเริ่มต้น และความเป็นมาอย่างไร รวมถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การทำงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของท่านเป็นอย่างไร...เราไปติดตามกันเลยค่ะ

KM Society : Learn & Share กับ หน่วยตรวจโรคจักษุ

หน่วยตรวจโรคจักษุว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางตา ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ป่วย ความรวดเร็ว ทันเวลา และปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หน่วยตรวจโรคจักษุจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพทางตา ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยกับผู้ป่วยสูงสุด

คลิก!!! เพื่อรับชมฉบับเต็ม

KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์

ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมแนวคิดดี ๆ จาก ศ. พญ.กนกวลัย  กุลทนันทน์ หัวหน้าภาควิชาตจวิทยา บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ท่านเป็นผู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานงานบริการของห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ รวมถึงการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพในการบริหารจัดการภาควิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มี นางสาวปารวี สยัดพานิช งานจัดการความรู้ เป็นผู้ดำเนินรายการ

KM Society : Learn & Share กับ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

“การทำ KM นั้นเริ่มต้นไม่ยาก ทุกหน่วยงานสามารถเริ่มต้นทำ KM ได้ เพราะการทำ KM คือการแก้ปัญหาจากงานประจำที่เราทำอยู่ นำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้นมาพัฒนากระบวนการทำงานที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง...”

คลิกรับชมฉบับเต็ม
** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

KM Society : Learn & Share กับ ฝ่ายนโยบายและแผน

“ฝ่ายนโยบายและแผนค่อนข้างให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดหรือส่งต่อองค์ความรู้เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ภายในฝ่ายฯ ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง...”

คลิกรับชมฉบับเต็ม
** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

KM Society : Learn & Share กับ คลินิกออสโตมีและแผล

 

“การใช้กลยุทธ์ Link - Share - Learn ทำให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้น

ทำให้แก้ไข หรือพัฒนางานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

จนรู้สึกได้ว่าการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการทำงานเป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากจริง ๆ ...”

รับชมฉบับเต็มได้ที่ heart

** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

KM Society : บุคคลคุณภาพประจำปี 2559

ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมแนวคิดดี ๆ จาก ศ. พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บุคคลคุณภาพประจำปี 2559 แบบอย่างที่ดีของผู้บริหารที่รับผิดชอบระบบคุณภาพของคณะฯ และให้ความสำคัญในการพัฒนางานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ท่านมีส่วนทำให้คณะฯ ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2559 โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มี นางสาวปารวี สยัดพานิช งานจัดการความรู้ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service)

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service)

แปลจาก Asian Productivity Organization (APO) 

เรียบเรียงโดย นางสาวสุดารัตน์  พันธ์เถื่อน

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การทบทวนการเรียนรู้ (Learning Review)

การทบทวนการเรียนรู้ (Learning Review)

แปลจาก Asian Productivity Organization (APO) 

เรียบเรียงโดย นางสาวปารวี  สยัดพานิช

ฐานความรู้ (Knowledge base)

ฐานความรู้ (Knowledge base)

แปลจาก Asian Productivity Organization (APO) 

เรียบเรียงโดย นายเอกกนก  พนาดำรง 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Syndicate content


Dr. Radut