Skip to Content

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2018

heartรางวัล Siriraj CoP of The Year : The Best of Knowledge Sharing 2018

      ได้แก่ CoP : ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

heartรางวัล Siriraj CoP of The Year : The Best of Knowledge Learning 2018

      ได้แก่ CoP : ความปลอดภัยในเรื่องยา (Medication Safety)

heart รางวัล Siriraj CoP of The Year : Siriraj CoP Popular Vote 2018

โปสเตอร์นำเสนอ KM Award 2018 งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “You'll never walk alone”

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “Acute Care เรา Care”

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “รอยยิ้มในความมืด”

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “ใส่ใจ...สุขใจ...ลดการพึ่งพา”

โปสเตอร์นำเสนอผลงาน Quality Fair ประจำปี 2561

โปสเตอร์นำเสนอผลงาน Quality Fair ประจำปี 2561 enlightened

“สู่องค์กรอัจฉริยะด้วย...Siriraj Link – Share - Learn”

ประกาศผลกิจกรรม Popular Vote งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

heartประกาศผลกิจกรรม Popular Vote งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561heart

       รางวัล  Popular Vote                                   รายชื่อผู้ร่วมโหวตที่ได้รับรางวัล

 

KM E-news ฉบับที่ 9/2561

KM E-news ฉบับที่ 8/2561

ขอเชิญชวนชาวศิริราชร่วมกิจกรรม Siriraj CoP of the Year 2018

 

           งานจัดการความรู้จึงจัดกิจกรรม Siriraj CoP of the Year 2018 เพื่อยกย่องชมเชย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับกลุ่ม CoP ที่มีการดำเนินการผ่านกระบวนการจัดการความรู้  ได้แก่ ค้นหา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนสามารถสร้างและต่อยอดเป็นองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และคณะฯ

Syndicate content


Dr. Radut