Skip to Content

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญชวนชาวศิริราชร่วมกิจกรรม Siriraj CoP of the Year 2018

 

           งานจัดการความรู้จึงจัดกิจกรรม Siriraj CoP of the Year 2018 เพื่อยกย่องชมเชย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับกลุ่ม CoP ที่มีการดำเนินการผ่านกระบวนการจัดการความรู้  ได้แก่ ค้นหา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนสามารถสร้างและต่อยอดเป็นองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และคณะฯ

ประกาศผลกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2561

heart รางวัลเรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

เรื่อง  “You will never walk alone”
นายพุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง  “รอยยิ้มในความมืด”
นางณัชชา จันทร์วราภา 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง  “Acute Care เรา Care”
พว. จุฬาพร ประสังสิต 
งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

KM E-news ฉบับที่ 8/2561

KM E-news ฉบับที่ 7/2561

ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2561

งานจัดการความรู้  ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพ จัดประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2561
เรื่อง LO...OK!” 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00– 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

KM E-news ฉบับที่ 6/2561

KM E-news ฉบับที่ 5/2561

รายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM Website ประจำปี 2560”

heart รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบประเมิน Siriraj KM Website heart

Syndicate content


Dr. Radut