Skip to Content

งานจัดการความรู้ (KM)

Siriraj KM Clinic (บริการให้คำปรึกษา ตอบทุกปัญหาเรื่อง KM)

                               

ขอเชิญบุคลากร ภาควิชา หน่วยงานในคณะฯ ที่สนใจในเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต้องการนำกระบวนการ เทคนิค เครื่องมือ KM ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

Update รายการยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด

                        

กิจกรรมสร้าง Blog กับ Mr.KM

                       

Syndicate content


Dr. Radut