Skip to Content

KM Role Model

KM Role Model ด้าน LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 2)

“...ภาควิชาตจวิทยาเห็นว่า KM เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามีความรู้ ความสามารถพิเศษในด้านใด อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรนำมาเผยแพร่ แบ่งปัน เพราะการให้เป็นสิ่งสำคัญ...”

ติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม Click

สามารถรับชมการสัมภาษณ์ในรูปแบบ VDO ได้ที่ Click

KM Role Model ด้าน LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 1)

“...การส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการสร้าง LO นั้นจริงๆ แล้วไม่แตกต่างกับภาควิชาอื่นๆ คือ “เรามีบุคลากรที่รักองค์กร พร้อมจะทำงานเพื่อศิริราชอยู่แล้ว หัวหน้าภาคฯ ที่เป็นเหมือน facilitator” เป็นผู้ให้การสนับสนุน ประสานงาน สร้างกำลังใจ ริเริ่ม ผลักดันตามโอกาส...”

ติดตามอ่านบทความฉบับเต็ม Click

สามารถรับชมการสัมภาษณ์ในรูปแบบ VDO ได้ที่ Click

KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา)...ตอนที่ 2

“...KM เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามีความรู้ ความสามารถพิเศษในด้านใด อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรนำมาเผยแพร่ แบ่งปัน เพราะการให้เป็นสิ่งสำคัญ...”

รับชม KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา)...ตอนที่ 2 ฉบับเต็มได้ที่ Click

 

 

***ท่านสามารถติดตามชม KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา)...ตอนที่ 1 ได้ที่ Click

และ ตอนที่ 3 เร็ว ๆ นี้***

KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา)...ตอนที่ 1

“ภาควิชาตจวิทยามีนโยบายในการสร้าง LO และการใช้ KM โดยอาจไม่ถือว่าเป็นนโยบายแต่เป็นวิธีการสร้างองค์กรแห่งเรียนรู้ของภาควิชา ประกอบด้วย 2-3 ประการ ประการแรก คือส่งเสริมสนับสนุนให้มีบรรยากาศการเรียนรู้เกิดขึ้นภายในภาควิชา...”

รับชม KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา)...ตอนที่ 1 ฉบับเต็มได้ที่ Click

 

 

***ท่านสามารถติดตามชม KM Role Model ด้าน LO (ภาควิชาตจวิทยา) ตอนที่ 2 ได้ที่ Click

และ ตอนที่ 3 เร็ว ๆ นี้***

ประสบการณ์การนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    

             ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ KM Role Model 

          เรื่อง "ประสบการณ์การนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
                           ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

บทบาทผู้บริหารกับการบูรณาการการจัดการความรู้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน


 

ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ KM Role Model

เรื่อง “บทบาทผู้บริหารกับการบูรณาการการจัดการความรู้ในการ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”

โดย
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี  เลาหประสิทธิพร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ประสบการณ์การนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทการศึกษา

                         

                           ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ KM Role Model

ประสบการณ์การนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบริบทการวิจัย

                           

                        ขอเชิญสมาชิก KM Website รับชมวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ KM Role Model

Syndicate content


Dr. Radut