Skip to Content

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ

โปสเตอร์นำเสนอ KM Award 2018 งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “You'll never walk alone”

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “Acute Care เรา Care”

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “รอยยิ้มในความมืด”

Click Download โปสเตอร์... เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ “ใส่ใจ...สุขใจ...ลดการพึ่งพา”

ประกาศผลกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2561

heart รางวัลเรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

เรื่อง  “You will never walk alone”
นายพุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง  “รอยยิ้มในความมืด”
นางณัชชา จันทร์วราภา 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง  “Acute Care เรา Care”
พว. จุฬาพร ประสังสิต 
งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: งานเล็กแต่ ยิ่งใหญ่

 

เรื่องเล่า "งานเล็กแต่ ยิ่งใหญ่"

ผลงานของ  นายธงไชย พวงจันทร์ 

งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: แรงใจ.....ใต้ปีก CoP

เรื่องเล่า "แรงใจ.....ใต้ปีก CoP"

ผลงานของ คุณนิตยา อังพานิชเจริญ

งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: เบื้องหลังเล็ก ๆ ที่มีคุณค่า…สู่แรงบันดาลใจ

เรื่องเล่า "เบื้องหลังเล็ก ๆ ที่มีคุณค่า…สู่แรงบันดาลใจ

ผลงานของ คุณวงเดือน  จงประจักษ์สกุล

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

Syndicate content


Dr. Radut