Skip to Content

ชุมชนนักปฏิบัติ

KM E-news ฉบับที่ 7/2561

ศิริราชเภสัชสาร มิถุนายน 2561

มีอะไรในฉบับนี้

 • ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ยา Keytruda®ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • รู้ได้อย่างไรว่าวัคซีนยังใช้ได้ หรือไม่ได้ ?
 • ความแตกต่างระหว่าง 10% calcium gluconate และ 10% calcium chloride
 • วิธีการใช้ยา Pegkine®  (pegfilgrastim PFS inj 6 mg/0.6 mL)
 • วิธีเจือจางยาฉีด amiodarone

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561

Download บทความคุณภาพของงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM)

แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

รายละเอียดมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน,การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยระบบ DRGs

การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดบุตร,การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดเอกสารหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้!!

การจัดซื้อ จัดจ้าง PR ล่วงหน้า ปี 2562

งานงบประมาณ  ฝ่ายการคลัง ขอขอบคุณ ภาควิชา/หน่วยงาน ในการเข้าร่วมจัดทำ PR ล่วงหน้า ปี 2562

เคล็ดลับกระตุกต่อมฮึกเหิม เติมพลังใจ ให้นักวิจัย

สาระความรู้กลุ่ม CoP วิจัยทางการพยาบาล

เรื่อง เคล็ดลับกระตุกต่อมฮึกเหิม เติมพลังใจให้นักวิจัย

ที่มา: หนังสือเติมใจ...เติมไฟ...เติมฝัน...ทักษะสำคัญของคุณอำนวย

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ทักษะที่จำเป็นสำหรับคุณอำนวย คาถา 5 ช.

สาระความรู้กลุ่ม CoP วิจัยทางการพยาบาล

เรื่อง ทักษะที่จำเป็นสำหรับคุณอำนวย คาถา 5 ช.

ที่มา: หนังสือเติมใจ...เติมไฟ...เติมฝัน...ทักษะสำคัญของคุณอำนวย

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ศิริราชเภสัชสาร พฤษภาคม 2561

มีอะไรในฉบับนี้

 • การสั่งยา methotrexate ในข้อบ่งใช้ต่างๆ (ยกเว้นการใช้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง)
 • การแก้ไขคำเตือนของวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Dengvaxia®
 • ทำอย่างไรเมื่อต้องให้วัคซีนหลายชนิดพร้อมกัน
 • Update แนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า
 • แจ้งเตือนการใช้ยา simvastatin ร่วมกับ amlodipine

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

ศิริราชเภสัชสาร เดือนเมษายน 2561

มีอะไรในฉบับนี้

 • อาการไม่พึงประสงค์ทางสมองจากยา cefepime ในผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
 • การบริหาร Cloxgen ® แบบ IV infusion
 • Insulin glargine ชนิดปากกาที่มีใน รพ.ศิริราช
 • Praxbind ® Injection
 • แจ้งวิธีปฏิบัติการสั่งจ่ายยา Trilipix MR ® Cap 135 mgใน รพ.ศิริราช

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

Syndicate content


Dr. Radut