Skip to Content

knowledge management

ประกาศผลกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: KM Inspiration ปี 3

 

heart รางวัลเรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

เรื่อง  “ก้าวอย่าง...มุ่งมั่น สู่ฝั่งฝัน เพื่อ...ผู้ป่วยของเรา”

ประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2017

cop2017

 

ประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2017

ดังนี้ 

 

ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 6/2560

 

ขอเชิญ...บุคลากรชาวศิริราชทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 6/2560

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

คู่มือการมอบหมายงาน (Delegation)

คู่มือการมอบหมายงาน (Delegation) คลิ๊ก

คู่มือการส่งสำเนาเอกสารผ่าน e-mail mahidol

คู่มือการส่งสำเนาเอกสารผ่าน e-mail mahidol คลิ๊ก

คู่มือการค้นหาเอกสารในระบบ e-DOC

คู่มือการค้นหาเอกสารในระบบ e-DOC คลิ๊ก

KM E-news ฉบับที่ 10/2560

SBAR ศิลปะการรายงานแพทย์

 

สาระความรู้กลุ่ม CoP กระบวนการประเมินและการดูแลภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยสูติกรรม
เรื่อง SBAR ศิลปะการรายงานแพทย์ 

Click  เพื่อรับชมวีดิทัศน์
** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ***

คู่มือขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบ e-DOC

คู่มือขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน ระบบ eDOC คลิ๊ก

Syndicate content


Dr. Radut