Skip to Content

เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน

การคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

(ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

การออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

(ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก (ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

การสังเกตอาการผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การสังเกตอาการผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก (ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

อุปกรณ์ช่วยในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

อุปกรณ์ช่วยในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก (ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

การดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและฟันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

          

สาระความรู้ CoP เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน เรื่อง "การดูแลรักษาความสะอาดช่องปากและฟันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง"  

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ตัวอย่างการบำบัดฟื้นฟูด้านการกลืน (Dysphagia Treatment)

         

สาระความรู้ CoP เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน 

เรื่อง "ตัวอย่างการบำบัดฟื้นฟูด้านการกลืน (Dysphagia Treatment)"  

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Syndicate content


Dr. Radut