Skip to Content

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

KM Society : หน่วยงานแพลตินั่ม สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

                            

งานจัดการความขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค ในแต่ละกระบวนการของสาขากิจกรรมบำบัด 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่ทำให้หน่วยงานก้าวไปสู่ Platinum Winner ....

Syndicate content


Dr. Radut