Skip to Content

เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน

การคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

(ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

การออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

(ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก (ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

การสังเกตอาการผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การสังเกตอาการผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก (ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

อุปกรณ์ช่วยในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

อุปกรณ์ช่วยในผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก (ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

Syndicate content


Dr. Radut