Skip to Content

Share

KM Society : Learn & Share กับ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก

“การทำ KM นั้นเริ่มต้นไม่ยาก ทุกหน่วยงานสามารถเริ่มต้นทำ KM ได้ เพราะการทำ KM คือการแก้ปัญหาจากงานประจำที่เราทำอยู่ นำปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้นมาพัฒนากระบวนการทำงานที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง...”

คลิกรับชมฉบับเต็ม
** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

KM Society : Learn & Share กับ ฝ่ายนโยบายและแผน

“ฝ่ายนโยบายและแผนค่อนข้างให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดหรือส่งต่อองค์ความรู้เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดทำแผนการถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ภายในฝ่ายฯ ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง...”

คลิกรับชมฉบับเต็ม
** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

KM Society : Learn & Share กับ คลินิกออสโตมีและแผล

 

“การใช้กลยุทธ์ Link - Share - Learn ทำให้เราคิดเป็นระบบมากขึ้น

ทำให้แก้ไข หรือพัฒนางานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

จนรู้สึกได้ว่าการนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการทำงานเป็นประโยชน์ต่อการทำงานมากจริง ๆ ...”

รับชมฉบับเต็มได้ที่ heart

** ท่านสามารถเปิดวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Internet Explorer   ค่ะ**

Syndicate content


Dr. Radut