Skip to Content

องค์กรอัจฉริยะ

Quality Fair ประจำปี 2561 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”

บทเรียนการประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561  เวลา 09:45 – 11:15 น.
ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1
โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร
CEO-Asia Pacific Innovation Center Co.,Ltd. & Co-Founder Well-Being Leadership Academy ไร่ใจยิ้ม กาญจนบุรี
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Quality Fair ประจำปี 2561 เรื่อง “Organization Intelligence by Knowledge Management สู่องค์กรอัจฉริยะด้วยการจัดการความรู้”

บทเรียนการประชุมวิชาการงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561

เรื่อง “Organization Intelligence by Knowledge Management สู่องค์กรอัจฉริยะด้วยการจัดการความรู้”

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10:00 – 11:15 น.

ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

โปสเตอร์นำเสนอผลงาน Quality Fair ประจำปี 2561

โปสเตอร์นำเสนอผลงาน Quality Fair ประจำปี 2561 enlightened

“สู่องค์กรอัจฉริยะด้วย...Siriraj Link – Share - Learn”

Syndicate content


Dr. Radut