Skip to Content

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

(ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

Syndicate content


Dr. Radut