Skip to Content

การจัดการความรู้

โปสเตอร์นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 20

Download โปสเตอร์...“ Change & Collaboration By Siriraj CoP Style”

Download โปสเตอร์...“สร้างการเปลี่ยนแปลง Siriraj Surgical Safety Checklist ด้วย Siriraj KM Strategy : Link - Share - Learn”

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมีนาคม 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

เอกสารประกอบการอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ ปี 2562

เอกสารประกอบการอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้ ปี 2562
เรื่อง "จับประเด็น เขียนเรื่องให้ดี...ได้อย่างไร"
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

KM Society : Learn & Share กับ หน่วยตรวจโรคจักษุ

หน่วยตรวจโรคจักษุว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางตา ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ป่วย ความรวดเร็ว ทันเวลา และปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หน่วยตรวจโรคจักษุจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพทางตา ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยกับผู้ป่วยสูงสุด

คลิก!!! เพื่อรับชมฉบับเต็ม

KM E-news ฉบับที่ 2/2562

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง โรคตุ่มน้ำพองจากภูมิคุ้มกัน

 

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

เรื่อง โรคตุ่มน้ำพองจากภูมิคุ้มกัน

Syndicate content


Dr. Radut