Skip to Content

การจัดการความรู้

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 : เรื่อง “Life is Miracle”

>>ดาวน์โหลด<<

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20
เรื่อง “Life is Miracle”
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ  ห้อง Grand Diamond Ballroom ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นางสาวศิรินทิพย์  ขัติยะกาญจน์
นางสาวณิชชารีย์  เป็นเอกชนะศักดิ์
นายประสาน  อิงคนันท์  

ผู้ถอดบทเรียน
นายเอกราช  จันทรประดิษฐ์

เรื่องเล่าชาวศิริราช

heartหนึ่งเรื่องเล่า...หนึ่งประสบการณ์...ล้านความสำเร็จheart

งานจัดการความรู้ ขอเชิญชวนร่วมส่ง “เรื่องเล่าความสำเร็จ”จากการปรับปรุงพัฒนางานประจำโดยการนำ Siriraj KM Strategy : Link – Share – Learn ทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่ดีและอยากให้ชาวศิริราชได้นำไปประยุกต์ใช้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั่วทั้งคณะฯ

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนเมษายน 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

KM Road Show

         ขอเชิญชวนบุคลากร ภาควิชา/หน่วยงาน ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ KM และ CoP ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม KM Road Show เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของภาควิชา/หน่วยงาน สามารถนำเครื่องมือ และเทคนิคด้านการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานประจำ

         งานจัดการความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาและร่วมพัฒนากระบวนการ ออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทหน่วยงานของท่าน

Click ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมenlightened

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อมูลน่ารู้จากกลุ่ม CoP รวมพลคนวางแผนและประเมินผล 
เรื่อง พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ยังคงก้าวสู่การพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพราะเรามีบุคลากรที่พร้อมเดินไปข้างหน้า สำหรับวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ในฐานะที่ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพ ประจำปี 2560 ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดโครงการต่าง ๆ ในระดับคณะฯ และระดับชาติ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันมาตรฐาน World Federation for Medical Education (WFME) จนได้รับการยอมรับ เราจะไปดูกันว่ามีจุดเริ่มต้น และความเป็นมาอย่างไร รวมถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การทำงานประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของท่านเป็นอย่างไร...เราไปติดตามกันเลยค่ะ

โปสเตอร์นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 20

Download โปสเตอร์...“ Change & Collaboration By Siriraj CoP Style”

Download โปสเตอร์...“สร้างการเปลี่ยนแปลง Siriraj Surgical Safety Checklist ด้วย Siriraj KM Strategy : Link - Share - Learn”

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมีนาคม 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

เอกสารประกอบการอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ ปี 2562

เอกสารประกอบการอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้ ปี 2562
เรื่อง "จับประเด็น เขียนเรื่องให้ดี...ได้อย่างไร"
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Syndicate content


Dr. Radut