Skip to Content

การจัดการความรู้

กลุ่มเอกสารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

Facilitator (ประธาน)

1. นางนงนุช  โกสียรัตน์ (ฝ่ายสารสนเทศ) โทร. 99579   

2. นางจันทิมา  เกษมชัยนันท์  (ฝ่ายสารสนเทศ)  โทร. 95431  

3. นางสาวนุศรา  อินหนู   (ฝ่ายสารสนเทศ)  โทร. 99011  

4. นางสาวอุ่นเรือน  สุรนาคะพันธ์   (สำนักงานผู้อำนวยการ)  โทร. 96907   

5. นางสาวอุษาพรรณ บินสมประสงค์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)    โทร. 98866   

 

กลุ่มเอกสารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเอกสารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic office document group)

         ปัจจุบัน คณะฯ ได้ดำเนินการขึ้นใช้งานระบบ e-Documentในส่วนของแบบฟอร์มทั่วไป และแบบเฉพาะ เช่น การขอรถ ขออาหาร ขอครุภัณฑ์ เป็นต้น โดยส่งผลถึงการลดขั้นตอนการส่งเอกสาร การลดการใช้งานกระดาษ และสามารถสืบค้นข้อมูลเอกสารได้ย้อนหลัง ส่งผลสู่การพัฒนาองค์กร แต่เนื่องจากระบบดังกล่าวมีความสำคัญ และบุคลากรทั้งคณะฯ เป็นผู้ใช้งานระบบ การเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันยังไม่ทั่วถึงไปสู่ผู้ใช้งาน จึงเป็นจุดสำคัญที่มีการหารือ หาวิธีการและเครื่องมือในการดำเนินการดังกล่าว  จึงทำให้เป็นที่มาในการเสนอขอจัดตั้ง CoP ครั้งนี้ขึ้น

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานแบบฟอร์มต่างๆ  คลิ๊กที่นี่

ก้าวอย่างไร ไปให้ถึง Platinum Winner

               

Piktochart Tool

               

ท่านคิดว่าการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึงอะไร????

ตามความคิดเห็นของสมาชิก Siriraj KM Website ท่านคิดว่าการจัดการความรู้หมายถึงอะไรครับ????

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับ ^^

Syndicate content


Dr. Radut