Skip to Content

การจัดการความรู้

KM Society : Learn & Share กับ หน่วยตรวจโรคจักษุ

หน่วยตรวจโรคจักษุว่าเป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางตา ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่การคัดกรอง ตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้ป่วย ความรวดเร็ว ทันเวลา และปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หน่วยตรวจโรคจักษุจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพทางตา ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยกับผู้ป่วยสูงสุด

คลิก!!! เพื่อรับชมฉบับเต็ม

Link - Learn - Share กับฝ่ายนโยบายและแผน

การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญของคณะฯ ซึ่งมีการดำเนินการมานานกว่า 130 ปี และมีจำนวนบุคลากรมากกว่า 16,000คน การที่จะทำให้คณะฯ สามารถอยู่ยั่งยืนมาถึงวันนี้ได้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการส่งต่อความรู้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางการแพทย์ หรือ การบริหารจัดการ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้คณะฯ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลได้” 
ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ที่

KM E-news ฉบับที่ 2/2562

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง โรคตุ่มน้ำพองจากภูมิคุ้มกัน

 

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

เรื่อง โรคตุ่มน้ำพองจากภูมิคุ้มกัน

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง การฉายแสงอาทิตย์เทียมชนิด PUVA

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

เรื่อง การฉายแสงอาทิตย์เทียมชนิด PUVA

Syndicate content


Dr. Radut