Skip to Content

KM

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฟอกสีฟัน

สาระความรู้กลุ่ม CoP การให้ความรู้ทางทันตกรรม
เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฟอกสีฟัน
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 

ฟลูออไรด์

สาระความรู้กลุ่ม CoP การให้ความรู้ทางทันตกรรม
เรื่อง ฟลูออไรด์
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 

เรื่องเล่าจากใจปี 2018

สาระความรู้กลุ่ม CoP การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เรื่อง เรื่องเล่าจากใจ ปี 2018

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ ด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation Based Medical Education)

บทความ การจัดการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ ด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation Based Medical Education)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนธันวาคม 2561

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

เมื่อฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานดนตรีบำบัด

เรื่องเล่า "เมื่อฉันเป็นนักศึกษาฝึกงานดนตรีบำบัด"
โดย กัญญาพัชร์ กิจเรณู
นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีบำบัด
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   มหาวิทยาลัยมหิดล

Syndicate content


Dr. Radut