Skip to Content

KM

จะทำ KM ใช้ในองค์กรรูปแบบ Intranet ควรมีหัวข้ออะไรบ้างค่ะ

จะทำ KM โรงพยาบาล ควรมีหัวข้อใดบ้างค่ะ

ใช้ KM กับการทำงานอย่างไรกันบ้าง

wink พี่ๆน้องมีประสบการณ์ การใช้ KM กับการทำงานอย่างไรบ้าง

KM ในหน่วยงาน

หน่วยงานเพื่อนๆ นำ KM ไปใช้กันบ้างไหมคะ มา share กันหน่อยจ้า
นำ KM ไปใช้ แล้วเห็นอะไรกันบ้างเอ่ย...

Quality Conference ครั้งที่ 5/2553 เรื่อง "KM กับการสร้างสรรค์งานประจำอย่างยั่งยืน"

การประชุมวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2553
เรื่อง "KM กับการสร้างสรรค์งานประจำอย่างยั่งยืน"

Syndicate content


Dr. Radut