Skip to Content

KM

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง "ปานดาโอตะ (Nevus of Ota)"

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

เรื่อง ปานดาโอตะ(Nevus of Ota)

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง "Lichen Planus (LP)"

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

เรื่อง Lichen Planus (LP)

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง "ครีมกันแดด Sunscreen"

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

เรื่อง ครีมกันแดด Sunscreen

ประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2018

heartรางวัล Siriraj CoP of The Year : The Best of Knowledge Sharing 2018

      ได้แก่ CoP : ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

heartรางวัล Siriraj CoP of The Year : The Best of Knowledge Learning 2018

      ได้แก่ CoP : ความปลอดภัยในเรื่องยา (Medication Safety)

heart รางวัล Siriraj CoP of The Year : Siriraj CoP Popular Vote 2018

Frozen stress & Spread happy

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติ CoP จิตเวช
เรื่อง Frozen stress & Spread happy
โดย หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

Safety mind

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติ CoP จิตเวช

เรื่อง Safety mind

โดย หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนตุลาคม 2561

Download บทความคุณภาพของงานจัดการความรู้ (KM)

Syndicate content


Dr. Radut