Skip to Content

Control Chart

การปรับใช้ Statistical Process Control Chart ทางการแพทย์

                 

การปรับใช้ Statistical Process Control Chart ทางการแพทย์

โดย รศ.นพ. เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

การอบรม "การใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control Chart : SPCC)"

งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ ได้จัดการอบรมเรื่อง
“การใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control Chart : SPCC)”

ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2551
ณ  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  ชั้น 3

Syndicate content


Dr. Radut