Skip to Content

sidkm1

TypePostAuthorRepliesLast updated
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมกิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2562 sidkm105 days 21 hours ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM Road Show sidkm105 weeks 1 day ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 sidkm105 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมเรื่องเล่าชาวศิริราช sidkm106 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้พลังจาก CoP นำสู่เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ sidkm106 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM E-news ฉบับที่ 4/2562 sidkm107 weeks 1 day ago
สร้างหัวข้อสื่อการเรียนรู้KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ sidkm109 weeks 2 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนเมษายน 2562 sidkm1010 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM E-news ฉบับที่ 3/2562 sidkm1011 weeks 2 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้Link - Learn - Share กับฝ่ายนโยบายและแผน sidkm1011 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมโปสเตอร์นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 20 sidkm1013 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมีนาคม 2562 sidkm1013 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมขอเชิญร่วมอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ sidkm1015 weeks 1 day ago
สร้างหัวข้อสื่อการเรียนรู้KM Society : Learn & Share กับ หน่วยตรวจโรคจักษุ sidkm1015 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 sidkm1015 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM E-news ฉบับที่ 2/2562 sidkm1016 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมรายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM Website ประจำปี 2561” sidkm1016 weeks 5 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมแบบประเมิน "ความพึงพอใจของสมาชิก KM ในการใช้บริการ Siriraj KM Website" ประจำปี 2561 sidkm1020 weeks 5 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมกราคม 2562 sidkm1021 weeks 5 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในพันธกิจการศึกษา sidkm1025 weeks 2 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM E-news ฉบับที่ 12/2561 sidkm1025 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนธันวาคม 2561 sidkm1026 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2018 sidkm1031 weeks 2 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM E-news ฉบับที่ 11/2561 sidkm1031 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อสื่อการเรียนรู้KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ sidkm1031 weeks 3 days ago


Dr. Radut