Skip to Content

sidkm1

TypePostAuthorRepliesLast updated
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมกิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2562 sidkm1013 weeks 5 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM Road Show sidkm1018 weeks 23 hours ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 sidkm1018 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมเรื่องเล่าชาวศิริราช sidkm1019 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้พลังจาก CoP นำสู่เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ sidkm1019 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM E-news ฉบับที่ 4/2562 sidkm1020 weeks 14 hours ago
สร้างหัวข้อสื่อการเรียนรู้KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ sidkm1022 weeks 1 day ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนเมษายน 2562 sidkm1023 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM E-news ฉบับที่ 3/2562 sidkm1024 weeks 2 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้Link - Learn - Share กับฝ่ายนโยบายและแผน sidkm1024 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมโปสเตอร์นำเสนองาน HA National Forum ครั้งที่ 20 sidkm1026 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมีนาคม 2562 sidkm1026 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมขอเชิญร่วมอบรมเสริมทักษะการบันทึกความรู้สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ sidkm1028 weeks 21 hours ago
สร้างหัวข้อสื่อการเรียนรู้KM Society : Learn & Share กับ หน่วยตรวจโรคจักษุ sidkm1028 weeks 2 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 sidkm1028 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM E-news ฉบับที่ 2/2562 sidkm1029 weeks 3 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมรายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM Website ประจำปี 2561” sidkm1029 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมแบบประเมิน "ความพึงพอใจของสมาชิก KM ในการใช้บริการ Siriraj KM Website" ประจำปี 2561 sidkm1033 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมกราคม 2562 sidkm1034 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในพันธกิจการศึกษา sidkm1038 weeks 2 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM E-news ฉบับที่ 12/2561 sidkm1038 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อคลังความรู้บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนธันวาคม 2561 sidkm1039 weeks 4 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2018 sidkm1044 weeks 2 days ago
สร้างหัวข้อข่าวสาร/กิจกรรมKM E-news ฉบับที่ 11/2561 sidkm1044 weeks 2 days ago
สร้างหัวข้อสื่อการเรียนรู้KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์ sidkm1044 weeks 2 days ago


Dr. Radut