สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

       เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 16.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช  พลเรือเอก  ศุภพงษ์  ศิริสนธิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช  

                                               

        เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลศิริราช  ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  และของส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงกราบ และเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ฯ  ทรงกราบ  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสน์  

        ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกราบบังคมทูลรายงาน  พร้อมทั้งกราบทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน  ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก โดยสังเขป ดังต่อไปนี้  

                                                

                                                                                           

        “วันที่  24  กันยายน ของทุกปี เป็นวัน “มหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา  ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา  และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์  การสาธารณสุข  การพยาบาล กองทัพเรือ การประมง การสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้ เพื่อเจริญรอยตามพระบาทแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  และเผยแพร่พระราชประวัติ พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงาน “วันมหิดล” ในรอบวันคล้ายวันสวรรคต 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ได้ร่วมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ ฯ  นักศึกษาภายในวิทยาเขตบางกอกน้อยออกรับบริจาคพร้อมมอบธงและสติ๊กเกอร์เป็นที่ระลึก จัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติและหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ทรงพระกรุณาเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราชมาโดยตลอด” 

        โอกาสนี้ ได้พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 82 ราย  และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนเข็มที่ระลึกแด่พระสงฆ์ จำนวน 2 รูป ได้เวลาอันสมควรจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ                                                                             

 

ร่วมบริจาค "วันมหิดล"

Mahidolday On Facebook

ติดต่อบริจาค

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

ตึกมหิดลบำเพ็ญ  ชั้น 1

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น.

วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.30 น.  

โทร : 02-419-7658-60 , 02-419-7688 และ 02-414-1414

โทรสาร : 02-419-7687 

E-mail : donate_siriraj@hotmail.com