องค์กรต่าง ๆ พร้อมใจนำพวงมาลามาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

               วันที่ 24 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 11.00 น. องค์กรภาครัฐบาลและเอกชนต่าง ๆ พร้อมใจร่วมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” 24  กันยายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” ณ โรงพยาบาลศิริราช
                                        
                                        
                                        
               วันที่  24  กันยายน ของทุกปี เป็นวัน “มหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา  ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา  และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์  การสาธารณสุข  การพยาบาล กองทัพเรือ การประมง การสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้ เพื่อเจริญรอยตามพระบาทแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  และเผยแพร่พระราชประวัติ พระเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป 
                                      
                                      
                                      
                                      

ร่วมบริจาค "วันมหิดล"

Mahidolday On Facebook

ติดต่อบริจาค

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช

ตึกมหิดลบำเพ็ญ  ชั้น 1

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น.

วันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 16.30 น.  

โทร : 02-419-7658-60 , 02-419-7688 และ 02-414-1414

โทรสาร : 02-419-7687 

E-mail : donate_siriraj@hotmail.com