การเปลี่ยนแปลง Username สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ Internet, MU Wifi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ SIRIRAJ's BOOK FAIR ประจำปี 2557 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2557
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2556
การใช้สื่อสังคม Social Network ของ ม.มหิดล
บริการตัดสูท ทุกวันพุธแรกของเดือน เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานฝ่ายการพยาบาล ตึก 84 ปี ชั้น 2
ddd
กก
การอบรมเรื่อง ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2557 30 กรกฎาคม 2557 และ 31 ตุลาคม 2557
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7 "R2R เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ" 23-25 กรกฎาคม 2557
d
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 14 ถึง 31 กรกฎาคม 2557

กก
คิวหอพัก 8 ไร่
ตารางพักผ่อนประจำปี 2557
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
ระเบียบปฏิบัติสำหรับการเฝ้าไข้พิเศษ พ.ศ. 2556
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหอพักฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2556
หลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยจัดและหลักสูตรนักบริหารที่มหาวิทยาลัยรับรอง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สิงหาคม 2554


 


ปฏิทินจะแสดงผล สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ และรองรับ Internet Explorer รุ่น 7 เป็นต้นไป สำหรับ Internet Explorer รุ่น 6 โปรดคลิกเลือกแสดงผลแบบรายสัปดาห์

คลิกที่นี่ เพื่อดูแบบแสดงผลเต็มหน้าจอ