แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจในการรับบริการ
งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ข้อชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการมารับบริการที่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้
   กรุณากดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 
หญิง ชาย
2. อายุ
 
ต่ำกว่า 20 ปี 21-40 ปี 41-60 ปี 60 ปีขึ้นไป
3. สถานภาพของผู้มารับบริการ
 
อาจารย์แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เช่น นักศึกษา พยาบาล เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ องค์กรสนับสนุนการให้ทุนวิจัย  โปรดระบุ ...
อื่น ๆ  โปรดระบุ ... 
4. ท่านเคยได้ติดต่อประสานงานกับงานวิจัยหรือไม่
 
เคย ไม่เคย ---> ( สิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม )
5. หากท่านเคยได้ติดต่อประสานงานกับงานวิจัย ท่านเคยได้ติดต่อกับหน่วยใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
หน่วยธุรการ หน่วยบริการวิชาการ
หน่วยความปลอดภัยทางการวิจัย ทุนพัฒนาการวิจัย
หน่วยคลังเนื้อเยื่อและสารน้ำจากร่างกายเพื่อการวิจัย ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย
หน่วยสัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิจัย
หน่วยบริหารจัดการศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช SiMR Website งานวิจัย
ตอนที่ 2 ความคาดหวัง / ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
   
ด้านเจ้าหน้าที่ ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.1 มีความรู้และเชี่ยวชาญในการชี้แจงให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
1.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้คำปรึกษา
1.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม
1.4 เจ้าหน้าที่มีเพียงพอต่อการให้บริการ
1.5 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพอ่อนน้อม เป็นกันเองและเต็มใจให้บริการ
1.6 เจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัย/ข้อซักถาม ได้เป็นอย่างดี
1.7 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตลอดเวลาที่มาติดต่อ/รับบริการ
1.8 เจ้าหน้าที่ตอบข้อหารือ/คำวินิจฉัย/อนุมัติ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
2.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2 มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว คล่องตัว
2.4 มีกระบวนการ/วิธีการในตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
2.5 กระบวนการมีลำดับ/ขั้นตอนที่เหมาะสม ไม่ซับซ้อน
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
3.1 มีช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่หลากหลาย ชัดเจน เข้ าใจง่าย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
3.2 การประกาศข่าว หรือประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆชัดเจนและเหมาะสม เข้าใจง่าย
3.3 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเข้าถึงได้ เช่น กระดานข่าว  e- mail เป็นต้น
3.4 การติดต่อทางโทรศัพท์มีความสะดวก
3.5 มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น ทางโทรศัพท์  หนังสือเวียน  แฟกซ์ e- mail   website เป็นต้น
ด้านสินค้าและบริการ ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
4.1 คู่มือ/ หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
4.2 การรายงานผลการดำเนินการ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ได้
4.3 การให้ความรู้ตรงต่อความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ( ประชุม/สัมมนา/อบรม)
ด้านระบบสารสนเทศ ระดับความคาดหวัง ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5.1 มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม เช่น แบบสอบถามออนไลน์ การนำเสนอโครงการวิจัยออนไลน์ เป็นต้น
5.2 การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของงานวิจัย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว เช่น websiteงานวิจัย เป็นต้น
5.3 ข้อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ ครอบคลุมและทันสมัยต่อความต้องการของผู้รับบริการ
5.4 Websiteงานวิจัยและมีความสวยงามและสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง
   
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ท่านไม่พึงพอใจในการให้บริการของงานวิจัยในเรื่องใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
การขอข้อมูลต่างๆ จากภาควิชา
การติดต่อประสานงาน
ทุนพัฒนาการวิจัย
Website เช่น ระบบฐานข้อมูลไม่กระชับ เข้าใจยาก
แบบฟอร์มต่างๆ
อื่น ๆ  โปรดระบุ ... 
จากคำตอบในตอนที่ 3 ท่านโปรดเรียงลำดับความไม่พึงพอใจจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ (ระบุข้อ)
 
เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3
   
ตอนที่ 4 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
ข้อเสนอแนะ