ข้อชมเชย** ระบบมีกา-รจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและเชื่อถือได้  **